ELS PREMIS

El treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva pròpia; la dinamisació de la festa de les falles com a patrimoni social i cultural del poble valencià; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions de falla, són, tots ells, fins fundacionals de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví.

Per a fomentar eixos valors en la festa de les Falles, la nostra associació convoca la sèptima edició dels seus premis, per a les Falles de 2020.

En este blog trobaràs de forma ràpida tota l’informació necessària per a participar en ells. Les categories que es convoquen en esta edició són:

a. PREMI “ALMODÍ” A L’ESCENA REIVINDICATIVA VALENCIANA

b. PREMIS “GARROFA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

c. PREMI “RENAIXENÇA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L’EIXERCICI FALLER

d. PREMI “EL MÒLE” AL MILLOR ARTÍCUL D’INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

e. PREMI NARRATIVA FALLERA JOVE

f. DISTINCIONS “PURNA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

g. DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

Consulta ací la presentació de materials i les bases generals de la convocatòria.

DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de falla que redacten els texts i cartells de la Falla íntegrament en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:
– Que tots els texts de la falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.
– La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions de falla censades en la Junta Central Fallera. No serà necessari en este cas l’inscripció expressa puix un jurat específic recorrerà totes les falles que es planten, pero sí convenient.

DISTINCIONS “PURNA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

Se concediran “Purnes”, en número màxim de 20, a les comissions de falla que redacten els texts del llibret de falla íntegrament en llengua valenciana, triant-se, d’entre totes elles, a les que ho facen en una major correcció.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:
– Que tots els texts del llibret estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana –podrà exceptuar-se la publicitat insertada en el mateix–.
– La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals. La presentació de documentació per a optar a les Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret, tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Distincions us llengua valenciana en llibret”, i consistirà en:
– Full d’inscripció complimentat.
– Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

PREMI NARRATIVA FALLERA JOVE

El premi consistirà en 200 € a l’autor, al millor relat, conte o narració en llengua valenciana publicat en el llibret de la falla. S’entregarà ademés un artístic estandart a la comissió guanyadora.

El relat tindrà una extensió d’entre 2 i 6 pàgines de llibret.

L’autor haurà de tindre entre 14 i 35 anys.

El jurat, compost per escritors, valorarà l’originalitat del tema tractat, els seus valors lliteraris i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià, segons la normativa de la RACV.

Podran participar en el premi totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi tindrà com a data llímit el
dia 4 de març de 2020 a les 21 h, si be s’haurà d’haver entregat abans del dia 22
de febrer el relat imprés en paper, en la mateixa direcció, o be en format .doc, en el correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, i consistirà en:
– Full d’inscripció complimentat.
– Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).
– Llistat de relats, continguts en el llibret, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret.

Premi patrocinat per COLEGIOS SIGLO XXI.

PREMI “EL MÒLE” AL MILLOR ARTÍCUL D’INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

Se concediran tres premis (primer, segon i tercer) al millor artícul d’investigació inclòs en el llibret de la falla.

El primer premi anirà dotat en 400 €, que es repartirà en 200 € per a la comissió i 200 € per a l’autor o autors de l’artícul/s.

S’entregarà ademés un estandart a la comissió guanyadora de cada premi i un distintiu a l’autor o autors dels artículs guanyadors.

El jurat valorarà especialment, a l’hora d’adjudicar el premi, la rigorositat de l’investigació, l’originalitat del tema tractat, l’amenitat de l’exposició, i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià, segons la normativa de la RACV.

S’estipula un mínim de 10 pàgines d’extensió per a l’artícul. Podrà aplegar-se a dita extensió mínima per mig de la combinació d’artículs diferents, sempre que estiguen relacionats per un mateix fil conductor o temàtica.

Podran participar en el premi “El Mòle” totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret, tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, i consistirà en:
– Full d’inscripció complimentat.
– Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).
– Llistat d’artículs, continguts en el llibret, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret.

Premi patrocinat per ATENEU MERCANTIL.

PREMI “RENAIXENÇA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L’EIXERCICI FALLER

Premi únic. Podrà considerar-se l’otorgament d’un accèssit.

El jurat premiarà a la comissió que més s’haja distinguit, en la seua activitat de l’eixercici, per un us normal, efectiu, generalisat, creatiu i positiu de la llengua valenciana, en tots els mijos possibles (oral, escrit, audiovisual, electrònic).

Consistirà en un artístic palet, a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi.

Per a optar al premi “Renaixença” s’haurà de presentar una memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

El jurat valorarà especialment:
– Que la documentació interna de funcionament de la falla es realise en valencià.
– Que en les activitats culturals de la comissió es dedique atenció a la llengua valenciana: com a llengua vehicular de les activitats, potenciant el seu us lliterari, difonent l’obra dels seus escritors actuals o passats, etc. Se puntuarà especialment, en estes activitats, la seua originalitat, resò social i repercussió efectiva en les generacions més jóvens.
– Que en els actes públics de la comissió, pàgina web, perfils socials, etc., s’utilise de forma preferent o com a mínim equilibrada la llengua valenciana.
– Que el llibret o llibrets de falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.
– La correcció llingüística en l’us oral o escrit de l’idioma, d’acort en la normativa de la RACV.

Al premi “Renaixença” podran optar totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller, tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, i consistirà en:
– Full d’inscripció complimentat.
– Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).
– Memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici que s’indica més amunt, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades. S’inclourà la direcció de la pàgina web i dels perfils socials de la comissió.

PREMI PATROCINAT PER COLEGIOS SIGLO XXI.

PREMIS “GARROFA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

S’otorgaran premis, a la Falla gran i Falla infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en la Falla. Cada una de les categories contarà en primer, segon i tercer premi.

Consistiran en un artístic palet, respectivament, a la Falla gran i Falla infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà:
– L’adequació de la crítica, grafiada en els texts dels cartells colocats en la Falla, a les escenes que estos acompanyen;
– La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Falla d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Als premis “Garrofa” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

Per a la participació en els premis “Garrofa” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2020 a les 21 h. En el full de participació haurà d’indicar-se si es participa en la Falla Gran, l’Infantil, o les dos.

Premis patrocinats per PLOTEARTE + REM ESPAI CREATIU (Garrofa gran) i CALVESTRA CENTRO DE OCIO Y TURISMO RURAL (Garrofa infantil).