ELS PREMIS

El treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva pròpia; la dinamisació de la festa de les falles com a patrimoni social i cultural del poble valencià; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions de falla, són, tots ells, fins fundacionals de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví.

Per a fomentar eixos valors en la festa de les Falles, la nostra associació convoca la dècima edició dels seus premis per a les Falles de març de 2023.

En este blog trobaràs de forma ràpida tota l’informació necessària per a participar en ells. Les categories que es convoquen en esta edició són:

a. PREMI “ALMODÍ” A L’ESCENA REIVINDICATIVA VALENCIANA

b. PREMIS “GARROFA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

c. PREMI “RENAIXENÇA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L’EIXERCICI FALLER

d. PREMI “EL MÒLE” AL MILLOR ARTÍCUL D’INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

e. PREMI NARRATIVA FALLERA JOVE

f. DISTINCIONS “PURNA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

g. DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

h. PREMI A LA MILLOR DICCIÓ EN EL CONCURS DE TEATRE EN LLENGUA VALENCIANA

Consulta ací la presentació de materials i les bases generals de la convocatòria.

NORMES DELS PREMIS CASAL BERNAT I BALDOVÍ 2023

PRESENTACIÓ DE MATERIALS

La documentació en format electrònic (fulls de participació, enviament previ de relats per a optar al premi “Narrativa fallera jove”) podrà enviar-se a la direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.

La documentació en paper (incloent el llibret), podrà entregar-se directament (fins al 3 de març) en Lo Rat Penat. Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes, en el carrer Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia (dilluns a divendres de 17 a 21 h), en sobre tancat, indicant en l’exterior del sobre les paraules “Premis Casal Bernat i Baldoví”.

En el full d’inscripció s’haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic). És obligatori el correcte complimentat d’este full per a poder participar.

És suficient aportar un únic eixemplar del llibret o suplement per cada falla participant, encara que es desige optar a varis premis.

Tota la documentació es pot enviar en un únic sobre, encara que es participe en varis premis.

UNS ATRES CONDICIONANTS

El jurat per als premis “Garrofa” i “Almodí”, serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i realisarà visita a les falles participants entre els dies 16 i 17 de març.

El jurat per als premis «El Mòle», «Narrativa Fallera Jove» i per a les distincions «Purna» serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví.

Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qual siguen fallers, o hagen colaborat a la confecció del seu llibret o guió de falla. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l’hora de conformar els diferents jurats.

El fallo dels jurats se farà públic ans del dia de la cremà de 2023 en la pàgina web i el perfil de Facebook del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la persona designada com a responsable per les comissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo serà irrecurrible.

L’acte d’entrega dels premis se farà en el transcórrer de la Gala Anual del Casal Bernat i Baldoví que es celebrarà en 2023, si la situació sanitària ho permet, en la data i lloc que oportunament se comunicarà a les comissions de falla guanyadores dels premis.

La participació en el concurs supondrà l’acceptació íntegra de les presents bases.

En la Ciutat de Valéncia, a dèneu de giner de 2023.

DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de falla que redacten els texts i cartells de la Falla íntegrament en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:
– Que tots els texts de la falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.
– La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions de falla censades en la Junta Central Fallera.

Enguany és necessari que les comissions s’inscriguen expressament per a la seua participació en esta categoria, remetent el full d’inscripció a casal.bernat.baldovi@gmail.com o be entregant-lo en format paper, abans del 10 de març de 2023.

DISTINCIONS “PURNA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

Se concediran “Purnes”, en número màxim de 20, a les comissions de falla que redacten els texts del llibret de falla íntegrament en llengua valenciana, triant-se, d’entre totes elles, a les que ho facen en una major correcció.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:

 • Que tots els texts del llibret estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana –podrà exceptuar-se la publicitat insertada en el mateix–.
 • La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals, de JCF o qualsevol Junta Local.

La presentació de documentació per a optar a les Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret, tindrà com a data llímit el dia 3 de març de 2023 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Distincions us llengua valenciana en llibret”, i consistirà en:

 • Full d’inscripció complimentat.
 • Un eixemplar del llibret de la falla.
 • Llistat de relats, continguts en el llibret o suplement, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret o suplement.

El full de participació podrà enviar-se alternativament al correu electrònic de l’entitat, casal.bernat.baldovi@gmail.com, abans de la data llímit indicada.

PREMI NARRATIVA FALLERA JOVE

El premi consistirà en 200 € a l’autor, al millor relat, conte o narració en llengua valenciana publicat en el llibret de la falla. S’entregarà ademés un artístic estandart a la comissió guanyadora.

El relat tindrà una extensió d’entre 2 i 6 pàgines de llibret, en temàtica lliure.

L’autor haurà de tindre entre 14 i 35 anys.

El jurat, compost per escritors, valorarà:

 • l’originalitat del tema tractat,
 • els seus valors lliteraris,
 • i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià, segons la normativa de la RACV

Podran participar en el premi totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals, de JCF o qualsevol Junta Local.

La presentació de documentació per a optar al premi tindrà com a data llímit el dia 3 de març de 2023 a les 21 h, si be s’haurà d’haver enviat abans el text del relat en format PDF, en el correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, i consistirà en:

 • Full d’inscripció complimentat.
 • Un eixemplar del llibret o suplement de la falla.
 • Llistat de relats, continguts en el llibret o suplement, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret o suplement.

Alternativament, el full de participació podrà enviar-se al correu electrònic de l’entitat, casal.bernat.baldovi@gmail.com, abans de la data llímit indicada.

PREMI “EL MÒLE” AL MILLOR ARTÍCUL D’INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

Se concediran tres premis (primer, segon i tercer) al millor artícul d’investigació inclòs en el llibret de la falla.

El primer premi anirà dotat en 400 €, que es repartirà en 200 € per a la comissió i 200 € per a l’autor o autors de l’artícul.

S’entregarà ademés un estandart a la comissió guanyadora de cada premi i un distintiu a l’autor o autors dels artículs guanyadors.

El jurat valorarà especialment, a l’hora d’adjudicar el premi:

 • la rigorositat de l’investigació,
 • l’originalitat del tema tractat,
 • l’amenitat de l’exposició,
 • i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià, segons la normativa de la RACV.

Se marca un número mínim d’extensió de 5 pàgines per a l’artícul o conjunt d’artículs presentats.

Podran participar en el premi “El Mòle” totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals, de JCF o qualsevol Junta Local.

La presentació de documentació per a optar al premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret o el suplement, tindrà com a data llímit (provisional) el dia 3 de març de 2023 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Premis El Mòle”, en la direcció que s’indica al final d’estes bases, i consistirà en:

 • Full d’inscripció complimentat.
 • Un eixemplar del llibret o suplement de la falla.
 • Llistat d’artículs, continguts en el llibret o suplement, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret o suplement.

El full de participació podrà enviar-se alternativament al correu electrònic de l’entitat, casal.bernat.baldovi@gmail.com, abans de la data llímit indicada.

 

PREMIS PATROCINATS PER L’ATENEU MERCANTIL

PREMI “RENAIXENÇA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L’EIXERCICI FALLER

Premi únic. Podrà considerar-se l’otorgament d’un accèssit.

El jurat premiarà a la comissió que més s’haja distinguit, en la seua activitat de l’eixercici, per un us normal, efectiu, generalisat, creatiu i positiu de la llengua valenciana, en tots els mijos possibles (oral, escrit, audiovisual, electrònic).

Consistirà en un artístic palet, a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi.

Per a optar al premi “Renaixença” s’haurà de presentar una memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

El jurat valorarà especialment:
– Que la documentació interna de funcionament de la falla es realise en valencià.
– Que en les activitats culturals de la comissió es dedique atenció a la llengua valenciana: com a llengua vehicular de les activitats, potenciant el seu us lliterari, difonent l’obra dels seus escritors actuals o passats, etc. Se puntuarà especialment, en estes activitats, la seua originalitat, resò social i repercussió efectiva en les generacions més jóvens.
– Que en els actes públics de la comissió, pàgina web, perfils socials, etc., s’utilise de forma preferent o com a mínim equilibrada la llengua valenciana.
– Que el llibret o llibrets de falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.
– La correcció llingüística en l’us oral o escrit de l’idioma, d’acort en la normativa de la RACV.

Al premi “Renaixença” podran optar totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller, tindrà com a data llímit el dia 3 de març de 2023 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, i consistirà en:
– Full d’inscripció complimentat.
– Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).
– Memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici que s’indica més amunt, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades. S’inclourà la direcció de la pàgina web i dels perfils socials de la comissió.

PREMIS “GARROFA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

S’otorgaran premis, a la Falla gran i Falla infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en la Falla. Cada una de les categories contarà en primer, segon i tercer premi.

Consistiran en un artístic palet, respectivament, a la Falla gran i Falla infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà:
– L’adequació de la crítica, grafiada en els texts dels cartells colocats en la Falla, a les escenes que estos acompanyen;
– La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Falla d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Als premis “Garrofa” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

Per a la participació en els premis “Garrofa” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2023 a les 21 h. En el full de participació haurà d’indicar-se si es participa en la Falla Gran, l’Infantil, o les dos.

PREMI “ALMODÍ” A L’ESCENA REIVINDICATIVA VALENCIANA

Se concedirà un premi, d’entre totes les Falles registrades prèviament en el concurs, a l’escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique la situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric del poble valencià.

Consistirà en un artístic palet a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 200 € més una distinció a l’artiste faller autor de l’escena. Ademés, el jurat podrà otorgar també un màxim de dos accèssits.

Al premi “Almodí” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

En la valoració del jurat se tindrà en conte l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada i el seu acabat.

Per a la participació en el premi “Almodí” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2023 a les 21 h. En el full de participació haurà d’identificar-se l’escena en que es participa, o be fer-ho en el moment de la visita del jurat a la Falla.

Premi patrocinat per ATENEU MERCANTIL.